جداول ولتاژ نامی

 

ولتاژ نامی 

جریان متناوب تک فاز سیستم سه فاز (Kv) ولتاژ نامی  U0/U
فاز به زمین متصل شده (kV) دو رشته فاز عایق شده (kV)    
0.6 1.2 1 0.6/1
3.6 7.2 6 3.6/6
6 12 10 6/10
12 24 20 12/20
18 36 30 18/20

 

ولتاژکار مجاز

جریان متناوب تک فاز سیستم سه فاز (Kv) ولتاژ نامی  U0/U
فاز به زمین متصل شده (kV) دو رشته فاز عایق شده (kV)    
0.7 1.7 1.2 0.6/1
7.1 8.3 7.2 3.6/6
7 14 12 6/10
14 28 24 12/20
21 42 36 18/30
whatsapp