کابل سازمانی (NYCY)

from 0 Vote
  • Ability to send immediately
Unavailable

 

وزن تقریبی

حداکثر مقاومت هادی میانگین قطر نهایی ضخامت نامی روکش تعداد و قطر هادی های هم مرکز ضخامت نامی روکش میانی ضخامت نامی عایق سطح مقطع کابل
Kg\km Ω/km mm² mm mm² mm mm mm²
145 4.61 9.2 1.8 21x0.5 - 1 1x4/4
191 3.08 9.9 1.8 21x0.6 - 1 1x6/6
277 1.83 11.2 1.8 20x0.8 - 1 1x10/10
396 1.15 12.2 1.8 32x0.8 - 1 1x16/16
588 0.727 14.3 1.8 32x1 - 1.2 1x25/25
779 0.524 15.4 1.8 44x1 - 1.2 1x35/35
205 12.1 12.5 1.8 8x0.5 1 0.8 2x1.5/1.5
250 7.41 13.3 1.8 13x0.5 1 0.8 2x2.5/2.5
341 4.61 15 1.8 21x0.5 1 1 2x4/4
423 3.08 16.1 1.8 21x0.6 1 1 2x6/6
585 1.83 18.2 1.8 20x0.8 1 1 2x10/10
864 1.15 21.7 1.8 32x0.8 1 1 2x16/16
1173 0.727 24.7 1.8 32x0.8 1 1.2 2x25/25
1450 0.524 27 1.8 32x0.8 1 1.2 2x35/35
228 12.1 13 1.8 8x0.5 1 0.8 3x1.5/1.5
282 7041 13.8 1.8 13x0.5 1 0.8 3x2.5/2.5
390 4.61 15.7 1.8 21x0.5 1 1 3x4/4
490 3.08 16.9 1.8 21x0.6 1 1 3x6/6
687 1.83 19 1.8 20x0.8 1 1 3x10/10
1020 1.15 22.4 1.8 32x0.8 1 1 3x16/16
1420 0.727 26.1 1.8 32x0.8 1 1.2 3x25/16
1781 0.524 28.5 1.8 32x0.8 1 1.2 3x35/16
Your rating to this product
whatsapp