سیم‌های اتومبیلی با عایق‌های کاهش یافته AVS و AVSS

from 0 Vote
  • Available
  • Ability to send immediately
Call

جاهائیکه دور از حرارت زیاد باشد.

هادی مس استرند شده با انیل
عایق PVC با ضخامت کاهش یافته

Your rating to this product
whatsapp